Vlaanderenis werk

Patiëntenrechten

Als patiënt in AZ Alma beschikt u over een aantal rechten. In ons land zijn deze rechten - sinds 2002 - wettelijk vastgelegd in de wet betreffende de rechten van de patiënt. Op deze pagina krijgt u een overzicht van uw rechten, telkens met bijhorende uitleg wat dit voor u betekent.

Rechten van de patiënt

Om het eenvoudig en overzichtelijk te houden zijn de rechten van de patiënt uitgewerkt in 8 items.

Als patiënt heeft u recht op:

Meer informatie over uw rechten als patiënt kan u terugvinden op de website patientrights.be. Raadpleeg ook onze brochure 'Wat weet jij over je patiëntenrechten?.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en de beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen hierbij geen rol.

Recht op een vrije keuze van beroepsbeoefenaar

U bent vrij in uw keuze van zorgverlener. U kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren, behalve in geval van nood, waar er een verplichting tot hulpverlening geldt. Onderbreekt de zorgverlener uw behandeling? Dan moet hij of zij ervoor zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten.

Recht op informatie over uw gezondheidstoestand

Uw zorgverlener moet u alle informatie meedelen die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand (diagnose) en de vermoedelijke evolutie ervan. U krijgt ook advies over wat u het best doet en laat. Dit alles dient in begrijpelijke taal te gebeuren.

Recht op geïnformeerde toestemming

Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om uw behandeling op te starten.

  • Hij of zij moet u tijdig informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd een beslissing kan nemen.
  • De informatie die hij of zij geeft, moet duidelijk en volledig zijn.
  • Bij een spoedgeval mag uw zorgverlener de behandeling starten indien uw wil onmogelijk te achterhalen is.
  • U kan een familielid of vriend aanstellen die u kan bijstaan als vertrouwenspersoon.

U heeft eveneens recht op informatie over de verzekeringsdekking en de vergunnings- of registratiestatus van uw zorgverlener. U kan deze informatie terugvinden op de individuele pagina van de betrokken arts-specialist.

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier

Uw zorgverlener moet uw dossier zorgvuldig bijhouden en op een veilige plaats bewaren. U kan uw zorgverlener vragen om bepaalde documenten aan uw dossier toe te voegen (bijv. een artikel over uw aandoening).

Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. U mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van opvragen (zie medisch dossier opvragen).

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Tijdens uw behandeling mogen enkel personen aanwezig zijn die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld.

Recht op klachtenbemiddeling

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. U kan de ombudspersoon steeds telefonisch, per brief, per e-mail of persoonlijk bereiken.

Recht op pijnbestrijding

U heeft recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. U kan eveneens steeds beroep doen op een palliatieve zorgverlening.

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 7.04.2023