Vlaanderenis werk

Patiëntenrechten

Als patiënt in AZ Alma beschikt u over een aantal rechten. In ons land zijn deze rechten - sinds 2002 - wettelijk vastgelegd in de wet betreffende de rechten van de patiënt. U kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten. Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, dan doet uw vertegenwoordiger dat in uw plaats.

Rechten van de patiënt

Om het voor de patiënt eenvoudig en overzichtelijk te houden zijn de rechten uitgewerkt in 8 items. Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. Goede afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen onze zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken.

  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening: Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.
  • Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar: u bent vrij in de keuze van uw zorgverlener. U kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren, behalve in geval van nood, waar er een verplichting tot hulpverlening geldt. Onderbreekt de zorgverlener uw behandeling, dan moet hij of zij wel zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten.
  • Recht op informatie over de gezondheidstoestand: uw zorgverlener moet u alle informatie meedelen, zodat u uw gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij of zij geeft u daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. U krijgt advies over wat u best doet en laat. Dit gebeurt in begrijpelijke taal.
  • Recht op geïnformeerde toestemming: uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij of zij moet u tijdig informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij of zij u geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag uw zorgverlener de behandeling meteen starten als uw wil onmogelijk te achterhalen is. U kan een familielid of vriend aanstellen die u kan bijstaan als vertrouwenspersoon (zie onderaan). U heeft eveneens recht op informatie over de verzekeringsdekking en vergunnings- of registratiestatus van uw zorgverlener. U kan deze raadplegen op onze website bij de betrokken arts-specialist.
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier: uw zorgverlener houdt voor u een dossier bij. Dat dossier bewaart hij of zij op een veilige plaats. U kan uw zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bijv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte). Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. U mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van opvragen.
  • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer: tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld.
  • Recht op klachtenbemiddeling: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. U kan uw klacht telefonisch, per brief, per mail of via het online klachtenformulier overmaken aan de ombudspersoon van het ziekenhuis.
  • Recht op pijnbehandeling: u heeft recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. U kunt eveneens steeds beroep doen op een palliatieve zorgverlening.

Meer info kan u terugvinden op www.patientrights.be.

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 12.06.2019