Vlaanderenis werk

Privacyrechten van de patiënt

De AVG-privacyrechten

Recht op inzage

Op basis van dit recht kan u nagaan of AZ Alma persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke. Indien er persoonsgegevens over u worden vastgelegd, dan heeft u recht op onderstaande informatie.

 • Welke soorten gegevens wij over u vastleggen en gebruiken.
 • Voor welk doel wij uw gegevens vastleggen en gebruiken.
 • Welke personen en/of organisaties uw gegevens eventueel ontvangen en gebruiken.
 • Hoe lang wij uw gegevens bewaren of de criteria om de bewaringstermijn te bepalen.
 • Dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Of wij uw persoonsgegevens bewaren in landen buiten de Europese Unie.

Om uw recht op inzage uit te oefenen neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op rectificatie

U kan een aanvraag indienen om uw persoonsgegevens te laten:

 • verbeteren (indien deze feitelijk onjuist zijn);
 • aanvullen (indien deze onvolledig zijn);
 • afschermen (indien deze niet ter zake doen voor het beoogde doel).

Om uw recht op rectificatie uit te oefenen neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op vergetelheid

De regelgeving bepaalt dat u persoonsgegevens in bepaalde gevallen kunt laten wissen.

 • De wetgever heeft bepaald dat ziekenhuizen, in het kader van kwalitatieve zorgverlening, verplicht zijn om een medisch dossier bij te houden voor een bepaalde termijn. U kan uw medisch dossier dus niet laten wissen.
 • Persoonsgegevens kunnen slechts gewist worden in bepaalde gevallen. Het indienen van een aanvraag heeft niet automatisch tot gevolg dat de door u aangegeven persoonsgegevens gewist zullen worden.
 • Het recht op vergetelheid kunt u in principe niet namens iemand anders uitoefenen, tenzij u daar een volmacht voor heeft.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op vergetelheid kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensscherming. Deze zal uw aanvraag tot gegevenswissing evalueren en een beslissing nemen. AZ Alma respecteert de wettelijke termijn van 1 maand om uw vraag te beantwoorden (2 maand bij complexe vragen).

Recht op beperking van de verwerking

Op basis van dit recht kan u aan AZ Alma vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Het indienen van een aanvraag tot beperking van de verwerking heeft niet automatisch tot gevolg dat de door u aangegeven persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer verwerkt zullen worden.

Het recht op beperking van de verwerking kan alleen in bepaalde gevallen. De functionaris voor gegevensbescherming evalueert de aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen 2 maand) om je een antwoord te geven.

De functionaris voor gegevensbescherming zal de ontvangers van de persoonsgegevens waarop dit recht wordt uitgeoefend op de hoogte brengen van de verschillende stappen in de procedure.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op basis van dit recht kan u uw persoonsgegevens, die u zélf hebt aangeleverd, in een gestructureerd formaat opvragen. Indien u dit wenst kan u vervolgens deze gegevens doorgeven aan een andere organisatie.

Het gaat hier over gegevens van uzelf én gegevens die u zélf heeft verstrekt. Bovendien geldt dit recht enkel voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

Om uw recht op overdraagbaarheid uit te oefenen kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerkingen van persoonsgegevens die we in AZ Alma verwerken. Een aanvraag tot bezwaar betekent niet automatisch dat het bezwaar wordt aanvaard. Er zijn namelijk specifieke bepalingen in de regelgeving die eerst onderzocht moeten worden.

De functionaris voor gegevensbescherming evalueert uw aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van één maand (en in geval van complexe vragen twee maand) om u een antwoord te geven.

Om uw recht van bezwaar uit te oefenen neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht om inzage in het kader van kwaliteitscontrole te beperken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles bestaat de kans dat uw patiëntendossier wordt ingekeken.

Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants die de kwaliteit van onze dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden uw patiëntendossier inkijken tijdens externe kwaliteitscontroles. Deze auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als onze zorgverleners.

Indien u wenst dat uw patiëntendossier buiten de kwaliteitscontroles wordt gehouden, kan u contact opnemen met de dienst Inschrijvingen (tel. 09 310 00 00 of inschrijvingen@azalma.be).

Bijkomende informatie

Kan u de informatie die u zoekt niet meteen terugvinden? Aarzel niet om bijkomende informatie of uitleg te vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@azalma.be.

 • Bij vragen met betrekking tot de wet patiëntenrechten kan u terecht bij de ombudsdienst.
 • Bij vragen met betrekking tot het verkrijgen van inzage of een afschrift van uw patiëntendossier kan u op de pagina medisch dossier opvragen meer informatie terugvinden.

Auteur: functionaris voor gegevensbescherming

Laatste wijziging: 16.06.2021