Vlaanderenis werk

Medische erelonen

De medische erelonen omvatten:

Forfaitaire erelonen

Voor klinische biologie, medische beeldvorming, specifieke technische verstrekkingen en voor de organisatie van de medische wachtdienst betaalt u per opname een forfaitair bedrag, zelfs als er geen prestaties uitgevoerd werden. Heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, dan betaalt u hiervoor niets of het minimale remgeld.

Per opname Ongeacht het kamertype
Wettelijk persoonlijk aandeel voor Rechthebbenden voorkeurtarief* Andere rechthebbenden
Technische prestaties € 0,00 € 16,40
Klinische biologie € 0,00 € 7,44
Medische beeldvorming € 0,98 € 6,20

*Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds.

Erelonen of honoraria

De erelonen of honoraria zijn bij wet vastgelegd en zijn een vergoeding die artsen en andere zorgverstrekkers aanrekenen voor hun prestaties. De tarieven en het aandeel ten laste van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV.

Conventionering

 • Een volledig geconventioneerde zorgverlener is een zorgverlener die zich akkoord verklaard heeft met het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen, deze zorgverlener verbindt er zich toe de patiënt tegen verbintenistarief te behandelen.
 • Een niet-geconventioneerde zorgverlener is een zorgverlener die het nationaal akkoord geneesheren - ziekenfondsen niet ondertekend heeft. Deze zorgverlener mag dus vrij zijn ereloon bepalen, behalve voor de gevallen bepaald in de wet op de ziekenhuizen.
 • Een gedeeltelijk geconventioneerde zorgverlener werkt enkel op bepaalde dagen en uren tegen verbintenistarief.

Alle artsen en andere zorgverleners kunnen vrij hun conventiestatus kiezen. U kan de conventiestatus per arts terugvinden op zijn of haar detailpagina. Raadpleeg het overzicht van onze artsen en selecteer een arts naar keuze om meer informatie te bekomen over zijn of haar conventiestatus.

Ereloonsupplementen

De artsen zijn verplicht om de erelonen (honoraria) voor prestaties bij gehospitaliseerde patiënten en dagziekenhuisbehandelingen te laten innen door het ziekenhuis. Ereloonsupplementen worden aangerekend als u verblijft in een éénpersoons- of luxekamer.

Op een éénpersoonskamer of luxekamer wordt in AZ Alma vanaf 9 juli 2018 een ereloonsupplement van maximum 150% aangerekend. Dit ereloonsupplement kan aangerekend worden door de behandelende arts(en) en ook alle andere artsen die in opdracht van de behandelende arts bepaalde bijkomende onderzoeken en prestaties uitvoeren. De verplichte ziekteverzekering komt niet tussen in ereloonsupplementen.

Met de verhoging van de ereloonsupplementen van 125% naar 150% wil het ziekenhuis inspelen op de huidige financiële context van overheidsbesparingen en ondersubsidiëring, waardoor er onvoldoende middelen ter beschikking worden gesteld om alle kosten te dekken en om nieuwe projecten aan te pakken.

Een aanzienlijk deel van deze ereloonsupplementen worden door de artsen afgestaan aan het ziekenhuis om een aantal niet of onvoldoende betoelaagde innovatieve projecten te financieren. Het gaat ondermeer om de invoering van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD-project) in het ziekenhuis en de aanschaf van moderne medische apparatuur.

Erelonen volgens kamertype

Volgens kamertype
Gemeenschappelijke
kamer
Tweepersoons-
kamer
Eénpersoonskamer
Luxekamer***
Volgens de verbindingstarieven* 0% 0% max. 150%
Volgens statuut van de arts-specialist
- Verbonden arts-specialist 0% 0% max. 150%
- Niet-verbonden arts-specialist 0% 0% max. 150%
Volgens mijn sociaal statuut** 0% 0% max. 150%

*Verbintenistarief: men past de erelonen toe die overeengekomen werden in het kader van het akkoord geneesheren-ziekenfondsen

**Op voorwaarde dat u in een tweepatiënten- of gemeenschappelijke kamer verblijft, mogen niet-verbonden geneesheren geen supplement vragen indien u behoort tot één van de volgende categorieën:

 1. Rechthebbenden op het voorkeurtarief en hun personen ten laste die behoren tot de categorie WIGW of die genieten van een leefloon, rentebijslag, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor gehandicapten, verhoogde kinderbijslag wegens handicap.
 2. Langdurig werklozen (12 maand) van tenminste 50 jaar en hun personen ten laste.
 3. Personen erkend door hun ziekenfonds als chronisch zieke.
 4. Personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal.
 5. Personen die een palliatieve tegemoetkoming ontvangen of opgenomen zijn in een sp-dienst palliatieve zorg (Sp-S4 index).

***Niet van toepassing wanneer:

 1. de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van onderzoek, behandeling of van toezicht het verblijf in een individuele kamer vereisen
 2. de noodwendigheden van de dienst of het niet beschikken over onbezette bedden in tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers, het verblijf in een individuele kamer vereisen
 3. de opname geschiedt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, buiten wil van de patiënt

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 22.02.2022