Vlaanderenis werk

Patiëntenadviesraad

Uitgaande van de tendens om de patiënt nauwer te betrekken bij de organisatie van een ziekenhuis, wenst AZ Alma een duurzame relatie op te bouwen met alle betrokkenen die van zijn diensten gebruik maken of met het ziekenhuis samenwerken. Hiertoe werd in december 2015 een patiëntenadviesraad opgericht.

De patiëntenadviesraad is te beschouwen als een toetsingsorgaan, een klankbordgroep, een overlegorgaan gericht op het verlenen van adviezen van de betrokkenen of stakeholders aan het AZ Alma. Hebt u vragen of voorstellen dan kan u deze steeds tot de patiëntenadviesraad richten.

Rekening houden met adviezen

De patiëntenadviesraad is een kans voor de vertegenwoordigers van de lokale maatschappij die lid zijn, om de reflecties, boodschappen, aandachtspunten, vragen, etc. mee te geven aan de Raad van Bestuur, het directiecomité en de Medische Raad van AZ Alma. Het is de bedoeling om zoveel als mogelijk rekening te houden met deze adviezen in het beleid en in de dagdagelijkse werking van AZ Alma.

Een gerichter aanbod

Door de interactie tussen de vertegenwoordigers van de lokale maatschappij en een delegatie van AZ Alma, hoopt AZ Alma een gerichter aanbod op het vlak van de 2e lijnsgezondheidszorg te kunnen leveren aan de inwoners. De stakeholders hopen dat het zorgaanbod van AZ Alma bijgestuurd of afgestemd kan worden op de geformuleerde behoeften.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Daarnaast wil AZ Alma vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid verantwoording afleggen omtrent de gerealiseerde activiteiten die in belangrijke mate met gemeenschapsgelden worden gerealiseerd.

Geen klachtenbank

Uit bovenstaande beknopte omschrijving van opdracht en taakomschrijving van de patiëntenadviesraad mag ook duidelijk zijn dat de patiëntenadviesraad zeker geen klachtenbank kan zijn.

Individuele en persoonsgebonden problematiek wordt in de patiëntenadviesraad niet behandeld. Voor persoonsgebonden materies en voor specifieke klachtenbehandeling kunt u steeds terecht bij de Ombudsdienst van AZ Alma.

Laatste wijziging: 20.02.2020