Vlaanderenis werk

Commissie voor Ethiek

Elk ziekenhuis is verplicht om te beschikken over een plaatselijke ethische commissie. Ontdek hier de omschrijving van hun taken, de samenstelling, de werking en de contactgegevens.

Functies

De ethische commissie heeft:

  • een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot ehtische aspecten van de ziekenhuiszorg;
  • een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek;
  • een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.

De ethische commissie is echter geen klachtenbank. Men kan er uiteraard terecht met eventuele klachten, maar dit behoort niet tot de opdracht van de commissie. Hiervoor bestaan andere kanalen en organen.

Werking

De ethische commissie vergadert minimaal 4 maal per jaar, in principe de 2de woensdagavond van de maanden maart, juni, september en december en verder volgens de noodzaak. Elk lid van de commissie, elke personeelslid en elke arts van het ziekenhuis kan agendapunten aanbrengen.

De ethische commissie behandelt in eerste instantie de verzoeken - die in principe moeten uitgaan van een personeelslid, een arts of een ziekenhuisgroepering - die zij in het kader van haar wettelijke opdracht in de afgelopen periode heeft ontvangen. Daarnaast worden uiteraard ook - los van de ingediende verzoeken - diverse ethische aspecten behandeld en besproken om en rond vragen van ziekenzorg. De ethische commissie kan eveneens enige 'vorming' rond ethische problemen binnen de schoot van de kliniek organiseren of promoten.

Bij een verzoek om advies dat betrekking heeft op een individuele casus, zal de vraagsteller de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft hiervan inlichten. Indien dit niet mogelijk of niet wenselijk is, worden de redenen meegedeeld waarom zulks niet gebeurde. Het verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de voorzitter (Mr. Vincent Vandevelde) of de secretaris (Dr. André Hutsebaut) ingericht, of wat betreft de verzoeken tot advies inzake de protocollen inzake experimenten op mensen aan de coördinator.

Protocollen

Aanvragen met betrekking tot protocollen worden door de aanvrager gericht tot de coördinator of de voorzitter. Het daarbijhorend dossier bevat alle nodige inlichtingen.

De onderzoeker voegt hierbij de wettelijk bepaalde teksten en de nederlandstalige tekst van de informatie samen met de aan de patiënt of vrijwilliger voorgelegde toestemmingsverklaring. Bij het voorleggen van een protocol voor advies, dient het bewijs te worden voortgebracht van een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor het uit te voeren experiment.

Contactgegevens

Briefwisseling voor de ethische commissie kan gedeponeerd worden in de brievenbus aan het onthaal of aan één van de leden worden overhandigd.

Contactpersoon: Dr. André Hutsebaut (tel. 050 50 01 51 of mailen naar secretaris.ec@azalma.be).

Auteur: Directiesecretariaat

Laatste wijziging: 13.12.2022