Vlaanderenis werk

Leveringsmodaliteiten

Openingsuren

Openingsuren voor de reguliere leveringen:

Maandag t.e.m. vrijdag Zaterdag, zondag en feestdagen
van 08.00 tot 12.30 uur Geen leveringen
van 13.15 tot 16.30 uur Geen leveringen

Leveringsadres

Alle goederen worden geleverd op het adres: Ringlaan 15 te 9900 Eeklo tenzij anders vermeld op de bestelbon.

 • Loskade: de loskades bevinden zich achteraan het ziekenhuis.
 • De leverancier dient er rekening mee te houden dat de loskade van het ziekenhuis op grondhoogte is of er is dus geen verhoogde loskade.
 • De leverancier moet er dus voor zorgen dat bestelwagens en vrachtwagens steeds beschikken over een laadklep die horizontaal op en neer kan worden gebracht alsook in niveau kan worden aangepast.
 • Op de terreinen van het ziekenhuis dient men de richtingaanwijzers te volgen voor de leveringen. 
 • De leverancier dient zich aan te melden bij de ontvangstbalie van het magazijn. Hierbij geeft men ook detailinformatie tot het bereiken van de bedoelde lokalen in het ziekenhuis indien van toepassing.

Leveringsbon

Elke levering is vergezeld van de nodige, volledig ingevulde levering- en transportdocumenten. Alle documenten vermelden duidelijk het bestelbonnummer. Deze documenten dienen duidelijk op de buitenzijde van de verpakking te worden aangebracht, met aandacht voor het bestelbonnummer dat duidelijk zichtbaar en leesbaar moet zijn.

Vereiste gegevens

De levering- en transportdocumenten bevatten minimaal:

 • Het bestelbonnummer
 • Een duidelijke omschrijving van alle geleverde goederen en/of diensten
 • De naam en het adres van de leverancier
 • De naam en het adres van het ziekenhuis alsook de naam van de contactpersoon
 • Het land van herkomst
 • De wijze van transport en de afleverlocatie
 • De vermelding van eventueel gevraagde - en bijgeleverde! - veiligheidsdocumenten.

Aftekenen leveringsbon

De levering wordt slechts als GELEVERD beschouwd indien de leveringsbon is afgetekend door de gemachtigde van het ziekenhuis.

 •  Bij een reguliere levering in het magazijn is dit een personeelslid van de dienst magazijn en distributie.
 •  Ingeval een levering op dienstniveau plaats grijpt dient de leveringsbon getekend voor kennisname door een personeelslid van de dienst centrale aankoop of de dienst magazijn en distributie.
 • Levering op dienst kan enkel gebeuren na voorafgaandelijk akkoord.
 • Ingeval een levering in de voedingsdienst is dit een personeelslid van de voedingsdienst.

Verpakkingen

Elke levering en met andere woorden de verpakkingen dienen vóór verzending verpakt en gemerkt te worden conform de wettelijke voorschriften, eventuele aanvullende voorschriften van het ziekenhuis en afgestemd op de aard van de goederen en de wijze van transport, zodat zij de plaats van levering in goede staat bereiken. 

De leverancier is verantwoordelijk voor elke beschadiging en elk verlies dat zich manifesteert tijdens of naar aanleiding van het transport. 

Indien aan de herbruikbare verpakking statiegeld is verbonden, dient dit als dusdanig op de factuur te worden vermeld. Terugzending van de herbruikbare verpakking gebeurt binnen de 14 dagen na kennisgeving aan de leverancier, voor rekening en risico van de leverancier naar een door deze opgegeven bestemming.

Diverse

 • De leverancier staat zelf in voor het lossen van de goederen.
 • De leveringen gebeuren DDP (delivered duty paid) op het leveringsadres.
 • Leveringen op pallet dienen steeds op europallets te gebeuren (120x80cm). De laadhoogte per pallet mag max. 2 meter zijn en mag de palletbreedte niet overschrijden.
 • Indien er verschillende producten samen geleverd worden, dan dienen deze per artikel/per soort in aparte verpakkingen geplaatst te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelling.
 • Elke levering is vergezeld van de nodige, volledig ingevulde levering- en transportdocumenten. Alle documenten vermelden duidelijk het bestelbonnummer. Deze documenten dienen duidelijk op de buitenzijde van de verpakking te worden aangebracht, met daarbij het bestelbonnummer duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld.
 • De bijzondere leveringsvoorwaarden zoals aangeduid op de bestelbon primeren op de algemene voorwaarden tot levering.
 • De geleverde goederen en/of diensten moeten van goede kwaliteit zijn en aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, functionaliteit en afwerking voldoen, evenals aan de specifieke eisen zoals overeengekomen tussen het ziekenhuis en de leverancier. De leverancier weet waarvoor de goederen en/of diensten bestemd zijn en garandeert dat deze bij uitstek geschikt zijn voor het vooropgestelde doel.
 • De factuur mag nooit als leveringsnota gebruikt worden en mag dus nooit bij de geleverde goederen gevoegd worden. Betalingen zullen enkel geschieden voor verstrekte en aanvaarde leveringen op voorlegging van een regelmatig opgemaakte factuur.

Laatste wijziging: 2.07.2019