Vlaanderenis werk

Inkoopvoorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene inkoopvoorwaarden terugvinden van AZ Alma. We verwijzen u in het bijzonder ook door naar de informatie op onze website m.b.t. de facturatie, de leveringsmodaliteiten en het toegangsbeheer. Deze onderdelen maken ook deel uit van de algemene inkoopvoorwaaarden. 

Algemeen

Het ziekenhuis valt voor aankopen van leveringen, werken en diensten onder toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

Op regelmatige tijdsstippen organiseert het ziekenhuis marktconsultatie tot aankopen van leveringen, werken en diensten. Deze worden volgens de wettelijke kanalen bekend gemaakt indien onderworpen aan de voorwaarden tot publicatie.

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle aankopen, bestellingen, ingediende offertes door leveranciers, contracten of overeenkomsten met betrekking tot leveringen en diensten. De algemene inkoopvoorwaarden van de leverancier (onder welke benaming ook) worden uitdrukkelijk uitgesloten indien strijdig met de algemene inkoopvoorwaarden van AZ Alma. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene inkoopvoorwaarden van AZ Alma geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt. Indien AZ Alma niet steeds de strikte naleving van de algemene inkoopvoorwaarden afdwingt, betekent dit niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing zou zijn of dat het ziekenhuis het recht zou verliezen de strikte naleving ervan te eisen.

De leverancier zal geen eenzijdige wijzigingen aanbrengen of uitvoeren m.b.t. het voorwerp, de aard en de specificaties van de levering zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AZ Alma. 

Ingeval noodzakelijke wijzigingen kan AZ Alma in overleg met de leverancier de aard of de omvang van de opdracht wijzigen. Indien deze wijzigingen impact hebben op de prijzen of de inhoudelijke voorwaarden zal de leverancier AZ Alma hiervan onverwijld en schriftelijk op de hoogte stellen binnen een korte maar billijke termijn van maximaal 14 dagen na kennisgeving van de gevraagde wijziging.  AZ Alma heeft het recht af te zien van de overeenkomst of deze eenzijdig te verbreken.

De leverancier zal de bij het ziekenhuis geldende veiligheids- en milieuregels, alsook de huisregels in acht nemen, respecteren en toepassen in al zijn acties en handelingen.

Leveringstermijn

Van zodra de leverancier overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn verwacht, zal hij het ziekenhuis hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen met opgave van de redenen en een voorstel met te nemen maatregelen ter beperking en overbrugging van de vertraging. Dit laat de eventuele gevolgen van deze overschrijding, voorzien in de overeenkomst of bij wet, onverlet. 

Bij overschrijding van de leveringstermijn is de leverancier een boete verschuldigd van 0,5% van de totaalprijs van de goederen en/of diensten, voor elke kalenderdag dat leveringstermijn wordt overschreden. Indien de leveringstermijn met meer dan 30 dagen dreigt te worden overschreden, is het ziekenhuis gerechtigd de overeenkomst of de bestelling te beëindigen zonder enige schadevergoeding en met instandhouding van de boeteregeling. Deze boete laat de vergoeding van alle schade en kosten onverlet. 

Het ziekenhuis heeft steeds het recht de levering uit te stellen. De leverancier zal in dit geval de goederen behoorlijk verpakt , afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren conform de toepasselijke normen en veiligheidsvoorschriften.

Leverings van gevaarlijke stoffen en preparaten

Te voorzien in het gebruik van veiligheidsinformatiebladen: “te verschaffen info”.

De Belgische wetgeving i.v.m. gevaarlijke chemische agentia (KB Gevaarlijke stoffen van 24 mei 1982 - Richtlijn 67/548/EEG - KB Gevaarlijke preparaten van 11 januari 1993 (Richtlijn 99/45/EEG) - KB van 11 maart 2002) betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia (Richtlijn 98/24/EG) en eventuele andere van toepassing zijnde Belgische voorschriften inzake het product en alle relevante wijzigingen aan bovenvermelde wetgeving bepaalt dat de leverancier bij levering van een product waarvoor veiligheidsrisico’s kunnen optreden ‘verplicht’ de nodige product – veiligheidsinformatiebladen ter beschikking dient te stellen van de klant. Deze veiligheidsinformatie stelt de klant in staat om op basis van de meest actuele gegevens deze producten veilig te laten verwerken of gebruiken.

Voor deze producten die aan de leverancier ‘officieel’ toegewezen worden bij gunning en vallen onder deze informatieplicht, wordt geëist dat de veiligheidsinformatiebladen (Nederlandstalig) naast een hardkopie, tevens op ‘elektronische’ drager (op USB-stick: als PDF-formaat/Word/Exell-file) ter beschikking komen van de dienst centrale aankoop. 

Indien er zich wijzigingen voordoen in de verstrekte informatie over deze producten tijdens de leveringsperiode, zal de leverancier automatisch nieuwe veiligheidsinformatiebladen ter beschikking stellen van de dienst centrale aankoop. Zowel via hardkopie als op ‘elektronische’ drager (op USB-stick: als PDF-formaat/Word/Excel-bestand).

Specificaties m.b.t. distributie, opslag en bewaring producten in kader van ziekenhuisapotheek

Conform KB van 04/03/1991 i.v.m. de ziekenhuisapotheek:

  • Van de leverancier wordt een correcte houding verwacht inzake de toepassing van de distributie van geneesmiddelen en gelijkgestelde producten (vb. antiseptica, dieet steriel medisch chirurgisch materieel) (KB 04.03.91 – BS 23/03/91).
  • Het niet naleven van deze reglementering kan consequenties hebben bij de beoordeling van de leverancier.
  • De Belgische wetgeving bepaalt dat de leverancier bij levering van een product waarvoor distributie-, opslag- en bewaarrisico’s kunnen optreden ‘verplicht’ de nodige product – informatie m.b.t. ‘distributie, opslag en bewaring’ ter beschikking dient te stellen van de klant.
  • Deze specifieke informatie, i.v.m. ‘temperatuur’ (min/max) en ‘luchtvochtigheid’ bij opslag, stelt de klant in staat om op basis van de meest actuele gegevens deze producten veilig te distribueren, op te slaan en te bewaren.
  • Voor deze producten die aan de leverancier ‘officieel’ toegewezen worden bij gunning en vallen onder deze informatieplicht, wordt geëist dat de noodzakelijke informatie (Nederlandstalig), steeds ter beschikking komt van de dienst centrale aankoop d.m.v. een hardkopie alsook aanleveren van een USB-stick met de digitale informatie.
  • Indien er zich wijzigingen voordoen in de verstrekte informatie over deze producten tijdens de leveringsperiode, zal de leverancier automatisch nieuwe informatie ter beschikking stellen van de dienst centrale aankoop.

Laatste wijziging: 2.07.2019