Vlaanderenis werk

Facturatie

Verificatietermijn

AZ Alma beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen.  Deze verificatietermijn is de periode die het ziekenhuis heeft om de levering of de diensten te controleren.

Concrete adressering factuur

De leverancier stuurt zijn factuur na het verlopen van de verificatietermijn naar het ziekenhuis. De factuur wordt toegestuurd in 2 exemplaren met duidelijke vermelding van het bestelbonnummer ter attentie van de boekhouding.

De enveloppe - of dus de factuur - wordt toegestuurd naar:

  • AZ Alma
  • Boekhouding – factuurregistratie
  • Ringlaan 15
  • 9900 Eeklo

Belangrijk:

  • Indien de leverancier op zijn factuur geen melding maakt van het bestelbonnummer die door het ziekenhuis werd toegekend zal dit aanleiding geven tot het weigeren van de documenten.
  • Indien u op uw factuur geen melding maakt van het bestelbonnummer die door het ziekenhuis werd toegekend zal dit aanleiding geven tot het weigeren van de documenten.
  • Facturen die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden zullen onvereffend worden teruggestuurd voor aanvulling of verbetering. De betalingstermijn begint slechts te lopen vanaf de datum van ontvangst van de volledig in orde zijnde factuur.

Weigering voorafgaandelijke facturatie

De leverancier wordt attent gemaakt dat AZ Alma conform de wetgeving overheidsopdrachten voorafgaandelijke facturatie voor een te leveren prestaties (werk, levering of dienst) weigert. Dit is ook zo voor de onderhoudscontracten waarbij de facturatie enkel kan gebeuren na het verlopen van de onderhoudsperiode.

Betalingstermijn

AZ Alma beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover AZ Alma in het bezit van de leveringslijst wordt gesteld.

De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, voor zover het ziekenhuis tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering.

Betalingen zullen enkel geschieden voor verstrekte en aanvaarde leveringen op voorlegging van een regelmatig opgemaakte factuur.

Ingeval dit leveringen of diensten betreft

De factuur mag nooit als leveringsnota gebruikt worden en mag dus nooit bij de geleverde goederen gevoegd worden.Betalingen zullen enkel geschieden voor verstrekte en aanvaarde leveringen en/of diensten op voorlegging van een regelmatig opgemaakte factuur.

De leverancier stuurt zijn factuur na het verlopen van de verificatietermijn naar het ziekenhuis. De factuur wordt toegestuurd in 2 exemplaren met duidelijke vermelding van het bestelbonnummer.

In geval dit werken betreft

De leverancier is verplicht een gedateerde en ondertekende schuldvordering in 2 exemplaren voor te leggen samen met een gedetailleerde cumulatieve staat van de werken op de laatste kalenderdag van iedere maand. Valt de aanvangsdatum na de 15de dag van de maand, dan wordt de eerste schuldvordering opgemaakt op het einde van de volgende maand.

De verificatietermijn bedraagt 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken bedoeld in voorgaande bepalingen. Binnen de verificatietermijn gebeurt het nazicht van de ingediende staat van de werken en brengt het ziekenhuis er eventueel verbeteringen in aan. Wanneer er niet tussen de partijen overeengekomen prijzen in voorkomen, stelt het ziekenhuis deze prijzen ambtshalve vast met behoud van alle rechten van de aannemer. 

Een proces-verbaal wordt opgesteld met vermelding van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het verschuldigde bedrag. De leverancier wordt schriftelijk in kennis gebracht van dit PV en wordt verzocht binnen 5 dagen, een factuur in te dienen voor het vermelde bedrag. De verificatietermijn wordt verlengd naar rato van het aantal dagen overschrijding van deze termijn van 5 dagen.  De betaling van het verschuldigde bedrag vindt plaats binnen 60 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn.

Diverse

De facturen moeten in het Nederlands zijn opgesteld.

Laatste wijziging: 2.07.2019