Vlaanderenis werk

Materniteit

Contactgegevens

09 310 18 14 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
van 14.00 tot 16.00 uur
van 18.00 tot 20.00 uur

Materniteit

Baby Friendly Hospital Initiative

Algemeen

Het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) is in 1991 gelanceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) ter bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding.

AZ Alma neemt deel aan dit kwaliteitsproject en tracht binnen de prenatale diensten, het verloskwartier en de kraamafdeling moeders en hun nabije omgeving te ondersteunen. Hierin is het aanbod van kwaliteitsvolle informatie en een goede begeleiding van de borst- en zuigelingenvoeding van groot belang.

De belangrijkste doelstelling van het BFHI is om ervoor te zorgen dat iedere baby en moeder de beste start krijgen tijdens de zwangerschap, de arbeid en de bevalling om zo een optimale gezondheid te garanderen.

Op 12 november 2019 haalde AZ Alma opnieuw dit label binnen.

Babyvriendelijke beleid

Het babyvriendelijk beleid bestaat uit tien vuistregels voor een succesvolle borstvoeding.
Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

 1. dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers;
 2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid;
 3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven;
 4. dat moeders onmiddellijk na de geboorte en minstens gedurende een uur ononderbroken huidcontact hebben en dat men de moeder aanmoedigt om de hongersignalen van haar baby te herkennen en dat men zo nodig hulp biedt bij het eerste aanleggen;
 5. dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand houden zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden;
 6. dat de pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, tenzij op medische indicatie;
 7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op de kamer mogen blijven;
 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd;
 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen, geen speen of fopspeen gegeven wordt;
 10. dat er borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden.

Moedervriendelijk beleid

Tijdens de arbeid en de bevalling hanteren wij een moedervriendelijk beleid (Mother Friendly Care) met respect voor een natuurlijk verloop waarbij de begeleiding van het koppel centraal staat.
Onze visie 'Zorg met een hart' omvat verantwoorde zorg, informatieverstrekking, respect en vertrouwen.

Het moedervriendelijk beleid wordt vertaald in onderstaande punten:

 • De zwangere vrouw in arbeid wordt gestimuleerd om in beweging te blijven tijdens de arbeid, dit om het geboorteproces te bevorderen.
 • De zwangere vrouw heeft de vrije keuze om zelf te bepalen wie haar psychologisch en fysisch begeleid tijdens arbeid en bevalling. Dit wordt tijdens de zwangerschap besproken met de gynaecoloog. Deze rol kan zowel opgenomen worden door de partner en/of de vertrouwenspersoon.
 • Een lichte maaltijd nuttigen en drinken tijdens het arbeidsproces is toegelaten, tenzij hiervoor een medische tegenindicatie aanwezig is.
 • Vrouwen worden tijdens de arbeid zoveel mogelijk aangemoedigd om natuurlijke middelen aan te wenden, dit om hun pijn te verlichten en tot een maximale relaxatie te komen. Dit kan door gebruik te maken van het relaxatiebad, zitbal, bevallingseiland, massage, gedempt licht, sterrenhemel, zachte muziek, etc. De persoonlijke voorkeur van de patiënt wordt altijd gerespecteerd.
 • Het gebruik van invasieve technieken zoals het kunstmatig breken van de vliezen, induceren van de arbeid, etc. wordt zoveel mogelijk vermeden, tenzij hiervoor een medische reden is.

Gedragscode vervangingsmiddelen moedermelk

De internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk heeft tot doel:

 • borstvoeding te beschermen en te bevorderen;
 • te zorgen dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt;
 • te bevorderen dat ouders voldoende en juiste voorlichting krijgen;
 • richtlijnen te stellen aan de verkoop van en reclame voor babyvoeding.

Vertaling van deze gedragscode in AZ Alma

 • AZ Alma neemt geen gratis stalen aan van vervangingsmiddelen voor moedermelk aan gereduceerde prijzen.
 • Vervangingsmiddelen voor moedermelk worden aangekocht aan de gangbare groothandelsprijzen.
 • Geen enkele vorm van promotiemateriaal voor voedingsmiddelen en dranken voor zuigelingen wordt toegestaan binnen de gezondheidsdiensten.
 • De zwangere vrouwen ontvangen geen enkele vorm van promotie van kunstvoeding.
 • Het demonstreren van de gebruikswijze van kunstvoeding mag enkel door het verzorgend personeel gegeven worden en dit enkel voor de zwangeren, moeders en hun familie waarbij dit noodzakelijk is.
 • In AZ Alma worden de vervangingsmiddelen van moedermelk bewaard uit het zicht van de moeders.
 • Iedere vorm van financiële en materiële steun, waarbij de producten opgenomen in de code gepromoot worden, worden vermeden door de gezondheidswerkers.

Auteur: Hoofdvroedvrouw Materniteit, Verloskwartier en Neonatologie

Laatste wijziging: 14.11.2019