Vlaanderenis werk

Disclaimer

Disclaimer website

Algemeen

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden zoals hieronder vermeld. AZ Alma heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo's zijn en blijven eigendom van AZ Alma, tenzij expliciet anders is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht, de merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten inzake deze website en van de informatie op deze website behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan: AZ Alma met zetel te Ringlaan 15, 9900 Eeklo.

Niets van het materiaal mag worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd (tenzij voor persoonlijk gebruik) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ Alma.

Aansprakelijkheid

AZ Alma streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. AZ Alma kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. AZ Alma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen en indicatief. De informatie is niet gericht tot individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Vooraleer te vertrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dient u de informatie te bespreken met uw behandelend arts.

AZ Alma kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website. Indien u medisch advies wenst, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of AZ Alma in het algemeen.

AZ Alma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door AZ Alma op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

Verwijzingen

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. AZ Alma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Een link houdt niet noodzakelijk in dat AZ Alma en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat AZ Alma de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

Disclaimer e-mail

De inhoud van de e-mailberichten en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of de e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en de e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen.

De afzender van de e-mail kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de e-mail en de eventuele bijlagen, noch voor fouten en vertragingen in de transmissie van de e-mail noch voor virussen die deze e-mail zou kunnen bevatten.

De auteur van de e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. Elke e-mail uitgaande van AZ Alma of van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor meer informatie over de Europese privacywetgeving (AVG) en voor de uitoefening van uw rechten kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming.

Auteur: functionaris voor gegevensbescherming

Laatste wijziging: 16.06.2021