Vlaanderenis werk

ESF Project

Sinds 1 april 2017 heeft AZ Alma een ESF-project lopen rond duurzaam loopbaanbeleid, genaamd: 'Zorg met een hart start met zorg voor de medewerkers'. AZ Alma werkt aan een beter onthaal van nieuwe medewerkers en aan de uitwerking van concrete maatregelen rond work-life balance.

'Zorg met een hart start met zorg voor de medewerkers'

Met het ESF-project 'Zorg met een hart start met zorg voor de medewerkers' willen we - als rode draad - aandacht geven aan de werkbaarheid van de jobs binnen AZ Alma en zo ook zorg dragen voor onze medewerkers.

Door het nemen van initiatieven op twee domeinen willen we ervoor zorgen dat de motivatie van onze medewerkers stijgt, er minder verloop is, er een lager verzuim is en onze medewerkers ook langer aan de slag blijven.

Initiatieven op twee domeinen

  • Een beter onthaal van nieuwe medewerkers: we willen ervoor zorgen dat elke nieuwe medewerker optimaal opgevangen wordt bij de start in ons nieuwe ziekenhuis, zowel op vlak van organisatiebrede opvang als de begeleiding op de dienst zelf. We willen hierbij dus het welbevinden en de tevredenheid van onze nieuwe medewerkers verhogen waardoor ook de (vrijwillige) uitstroom van nieuwe medewerkers lager wordt en hun motivatie verhoogt.
  • Aandacht en concrete maatregelen rond work-life balance: we willen als organisatie ook effectief onze missie/visie in praktijk omzetten die stelt dat we ook zorg met een hart willen uitdragen naar onze medewerkers. We hopen door concrete initiatieven te kunnen nemen rond work-life balance, de medewerkerstevredenheid te verhogen en hiermee aandacht te hebben voor het welzijn van onze medewerkers doorheen de hele loopbaan. Een goede start is belangrijk maar het mag hier niet stoppen: ook daarna moet er op diverse vlakken aandacht zijn voor het welzijn van onze medewerkers waardoor medewerkers tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken. Uiteindelijk doel is dat er een daling is van zowel langdurige afwezigheden, daling van de stressklachten en aantal casussen van burn-out bij onze medewerkers en medewerkers een gevoel ervaren van balans tussen privé en werk waarbij ze ook zelf regelmogelijkheden hebben en zich goed ondersteund voelen vanuit de organisatie.

Financiële steun

Dit project kadert in een ESF project (Europees Sociaal Fonds) – oproep DLB (Duurzaam Loopbaanbeleid) en hiervoor ontvangen wij subsidies:

  • Bijdrage vanuit ESF : € 29.164,58
  • Bijdrage vanuit VCF : € 43.746,87

Resultaten

  • Inzake beter onthaal van nieuwe medewerkers: vanaf september 2017 is er dankzij dit project een maandelijkse onthaaldag voor nieuwe medewerkers. Hieraan gekoppeld heeft elke nieuwe medewerker een meter/peter en een persoonlijk inwerkplan en onthaalmap.  Onze meters/peters kregen hiervoor ook de nodige opleiding en verdere begeleiding.  Er werd geluisterd naar de input van onze nieuwe medewerkers om de onthaaldag aantrekkelijk te maken en zo nuttig en afwisselend mogelijk te maken.
  • Inzake aandacht en concrete maatregelen rond work life balance: vanaf januari 2018 is er dankzij dit project gestart met een pilootproject rond flexibel werken. Dit gebeurde in overleg met de werkgroep flexibel werken. Hierbij werd binnen een aantal administratieve diensten (oa HR, ICT en dienst Zorgdata) een aantal vormen van flexibel werken ingevoerd die voorheen niet mogelijk waren: glijdende werktijden alsook occasioneel en structureel thuiswerk.  Doelstelling is dat na dit piloottraject dit ook verder uitgerold wordt naar de afdelingen waar dit mogelijk is. Daarnaast werd in overleg met de werkgroep welzijnsbeleid een brede sensibilisatiecampagne opzet rond stress en burnout preventie.  Hiervoor werden ook toolboxen op elke afdeling verdeeld en werd aan elke afdeling gevraagd een ambassadeur rond dit thema af te vaardigen. Diverse initiatieven werden hieromtrent intern genomen en ook het interne vormingsaanbod wordt hierdoor uitgebreid.

Auteur: dienst HR

Laatste wijziging: 21.06.2018