Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - opname-financiële info

Financiële informatie

Contact

Az Alma doet er alles aan om u voor, tijdens en na uw opname uitgebreid informatie te verstrekken, ook over het financiële kostenplaatje

Hebt u toch nog vragen over de factuur, of gaat u niet akkoord met bepaalde bedragen, dan kan u elke werkdag tussen 08u30-12u30 en 13u30-16u30 contact opnemen met onze dienst Tarificatie en facturatie op het nummer : 09 310 14 06. U kan ons uw vraag ook via facturatie@azalma.be bezorgen.

Hebt u problemen met de betaling van de verpleegnota of factuur, contacteer dan de dienst betalingen.  Dit kan elke werkdag tussen 08u30-12u30 en 13u30-16u30 op het nummer 09 310 04 90. U kan ons uw vraag ook via debiteuren@azalma.be bezorgen.

Opmaak van de Verpleegnota/Factuur

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U dient enkel de kosten te betalen die het ziekenfonds niet betaalt. De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

Indien u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of indien het ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep (bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep), dan zal uw verpleegnota of factuur hoger zijn of integraal door uzelf moeten betaald worden.

In principe ontvangt u slechts één factuur voor alle kosten van uw opname of dagopname. De verpleegnota wordt nagestuurd binnen de twee maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis. Als u langer dan 30 dagen bij ons verbleven hebt, wordt er een tussentijdse factuur opgemaakt.
U hoeft voor uw verblijf niets cash te betalen. Inbreuken hierop kunnen aan de ombudsdienst worden gemeld. Aarzel niet om uw behandelende arts naar informatie te vragen over de honorariumsupplementen die hij toepast.

De betaling van de verpleegnota of patiëntenfactuur wordt binnen de 14 dagen na datum van verzending verwacht.

Voor betalingen vanuit het buitenland is de IBAN-code en BIC-code:
IBAN-CODE: BE37 2900 5351 5628
BIC-CODE: GEBABEBB

Verblijfskosten

Verpleegdagprijs en persoonlijk aandeel

Dit onderdeel van de verpleegnota omvat alle kosten voor het verblijf en de verzorging. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van de verpleegdagprijs. Maar als patiënt betaalt ook u hiervan een stuk, genaamd het persoonlijk aandeel. Dit bedrag is wettelijk bepaald en is afhankelijk van uw verzekerbaarheid als rechthebbende in het ziekenfonds. Dit bedrag is NIET afhankelijk van uw kamerkeuze. In onderstaande tabel vindt u de wettelijke bepalingen terug.

Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs: overzicht (geldig vanaf 01.01.2017)

Wettelijk persoonlijk aandeelOngeacht het kamertype
 Rechthebbenden op het voorkeurtarief *Andere rechthebbenden
 Gerechtigde met persoon ten lasteGerechtigde zonder persoon ten lasteDescendent en werkloze (persoon ten laste inbegrepen)
1e dag 5,55 € 32,82 € 42,89 € 32,82 €
Vanaf de 2e dag 5,55 € 5,55 € 15,62 € 5,55 €
Vanaf de 91e dag 5,55 € 5,55 € 5,55 € 15,62 €
*Rechthebbenden op het voorkeurtarief = rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds

Wanneer u opgenomen wordt voor een esthetische operatie geldt het principe van derde betaler niet. Bespreek dit op voorhand met uw arts.

Kamerkeuze en bijhorend kamersupplement

Afhankelijk van uw kamerkeuze betaalt u per verpleegdag eveneens een kamersupplement. In onderstaande tabel kunt u de toegepaste kamersupplementen raadplegen.

Kamersupplementen per dag (ten laste patiënt ) Geldig vanaf 29.03.2017 Luxe-kamer* 1 pk * 2 pk zaal
  EUR EUR EUR EUR
chirurgie - 45,00 0,00 0,00
diagnose - 45,00 0,00 0,00
Intensieve zorgen - 0,00 0,00 0,00
geriatrie - 45,00 0,00 0,00
materniteit 110,00 45,00 0,00 0,00
pediatrie** - 45,00 0,00 0,00
dagkliniek - 45,00 0,00 0,00
Sp locomotoriek 35,00 0,00 0,00
Sp neurologie 35,00 0,00 0,00
*het verblijf in een luxekamer en éénpersoonskamer kan aanleiding geven tot de aanrekening van een maximaal supplement van 125% ten opzichte van de verbintenistarieven op de honoraria
**ouder/kind kamer: er wordt geen kamersupplement aangerekend maar wel logieskosten. Indien een éénpersoonskamer geëist wordt kan dit aanleiding geven tot de aanrekening van een maximaal supplement van 125% ten opzichte van de verbintenistarieven op de honoraria

Het ziekenhuis factureert de dag van opname en de dag van vertrek als één enkele dag, behalve als u opgenomen wordt voor 12.00 uur en vertrekt na 14.00 uur. Wanneer aan deze dubbele voorwaarde is voldaan dan worden twee dagen aangerekend met uitzondering van het wettelijk persoonlijk aandeel in de ligdagprijs waarvoor op de dag van ontslag 0 euro wordt aangerekend.

Geneesmiddelenforfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen

Elke patiënt betaalt per verpleegdag eveneens een wettelijk geneesmiddelenforfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen ongeacht hoeveel u ervan verbruikt of het soort kamer waarin u verblijft.

per dagOngeacht het kamertype : 0,62 €

Farmaceutische kosten

Naast het geneesmiddelenforfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen (0.62€/dag ongeacht kamertype of hoeveelheid) worden de kosten van niet - terugbetaalbare geneesmiddelen en producten (vb. implantaten en prothesen) volledig aan de patiënt aangerekend.

Een beperkt aantal implantaten zijn echter volledig ten laste van het ziekenfonds (bijvoorbeeld: pacemaker). Voor de meeste implantaten en prothesen krijgt u een gedeeltelijke terugbetaling van het ziekenfonds, maar betaalt u ook een eigen aandeel.

Bij terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen mag het ziekenhuis een afleveringsmarge van 10% aanrekenen, mits naleving van bepaalde maxima.

Informeer u steeds op voorhand bij de arts naar de kosten die verbonden zijn aan de ingreep of behandeling.

Niet alle kosten kunnen vooraf steeds gekend zijn. Soms wordt er tijdens de ingreep of behandeling bijkomend of ander materiaal gebruikt. De kosten voor de medische behandeling, de gebruikte materialen en geneesmiddelen zijn verder ook afhankelijk van het verloop van de behandeling.

Medische erelonen

De medische erelonen omvatten de forfaitaire erelonen per opname, de erelonen en de ereloonsupplementen.

Forfaitaire erelonen

Voor klinische biologie, medische beeldvorming, specifieke technische verstrekkingen en voor de organisatie van de medische wachtdienst betaalt u per opname een forfaitair bedrag, zelfs als er geen prestaties uitgevoerd werden. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, dan betaalt u hiervoor niets of het minimale remgeld.

per opnameOngeacht het kamertype
Wettelijk persoonlijk aandeel voorRechthebbenden voorkeurtarief *Andere rechthebbenden
Technische prestaties 0,00 € 16,40 €
Klinische Biologie 0,00 € 7,44 €
Medische Beeldvorming 1,98 € 6,20 €
*Rechthebbenden voorkeurtarief = rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfond

Erelonen en honoraria

De erelonen of honoraria zijn bij wet vastgelegd en zijn een vergoeding die artsen en andere zorgverstrekkers aanrekenen voor hun prestaties. De tarieven en het aandeel ten laste van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd.

Conventionering

Een volledig geconventioneerde arts is een arts die zich akkoord verklaard heeft met het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen, deze arts verbindt er zich toe de patiënt tegen verbintenistarief te behandelen.

Een volledig geDEconventioneerde arts is een arts die het nationaal akkoord geneesheren - ziekenfondsen niet ondertekend heeft. Deze arts mag dus vrij zijn ereloon bepalen, behalve voor de gevallen bepaald in de wet op de ziekenhuizen

Een partieel geconventioneerde arts werkt enkel op bepaalde dagen en uren tegen verbintenistarief.

Alle artsen kunnen vrij hun conventiestatus kiezen. U kunt de conventiestatus per arts terugvinden op de website van het RIZIV door gebruik te maken van de zoekfunctie.

Raadpleeg de conventiestatus door te zoeken op [achternaam, voornaam] van de arts en - eventueel - de optie 'arts' te selecteren in de keuzelijst 'Wat?'.

Webapplicatie conventionering artsen (RIZIV)

Ereloonsupplementen

De artsen zijn verplicht om de erelonen (honoraria) voor prestaties bij gehospitaliseerde patiënten en dagziekenhuisbehandelingen te laten innen door het ziekenhuis. Ereloonsupplementen worden aangerekend als u verblijft in in éénpersoons- of luxekamer.

Op een éénpersoonskamer of luxekamer wordt in AZ Alma vanaf 1 december 2012 een ereloonsupplement van maximum 125% aangerekend. Dit ereloonsupplement kan aangerekend worden door de behandelende arts(en) en ook alle andere artsen die in opdracht van de behandelende arts bepaalde bijkomende onderzoeken en prestaties uitvoeren. Voor medisch technische onderzoeken (medische beeldvorming, anatomo-pathologie, nucleaire geneeskunde en fysiotherapie) bestaat per groep een plafondbedrag aan ereloonsupplementen. De verplichte ziekteverzekering komt niet tussen in ereloonsupplementen.

Met de verhoging van de ereloonsupplementen van 100% naar 125% wil het ziekenhuis inspelen op de huidige financiële context van overheidsbesparingen en ondersubsidiëring, waardoor er onvoldoende middelen ter beschikking worden gesteld om alle kosten te dekken en om nieuwe projecten aan te pakken.

Een aanzienlijk deel van deze ereloonsupplementen worden door de artsen afgestaan aan het ziekenhuis om een aantal niet of onvoldoende betoelaagde innovatieve projecten te financieren. Het gaat ondermeer om de invoering van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD-project) in het ziekenhuis en de aanschaf van moderne medische apparatuur.

Erelonen volgens kamertype

 Volgens kamertype
Gemeenschappelijke kamerTweepatiënten kamerIndividuële kamer
Luxekamer***
Volgens de verbintenistarieven* 0%0%max. 125%
Volgens statuur van de geneesheer
- verbonden geneesheer 0%0%max. 125%
- niet-verbonden geneesheer 0%0%max. 125%
Volgens mijn sociaal statuut** 0%0%max. 125%
* Verbintenistarief: men past de erelonen toe die overeengekomen werden in het kader van het akkoord geneesheren-ziekenfondsen
**Op voorwaarde dat u in een tweepatiënten- of gemeenschappelijke kamer verblijft, mogen niet-verbonden geneesheren geen supplement vragen indien u behoort tot één van de volgende categorieën:
1. rechthebbenden op het voorkeurtarief en hun personen ten laste die behoren tot de categorie WIGW of die genieten van een leefloon, rentebijslag, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor gehandicapten, verhoogde kinderbijslag wegens handicap.
2. langdurig werklozen (12 maand) van tenminste 50 jaar en hun personen ten laste.
3. personen erkend door hun ziekenfonds als chronisch zieke.
4. personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal.
5. personen die een palliatieve tegemoetkoming ontvangen of opgenomen zijn in een sp-dienst palliatieve zorg (Sp-S4 index)
***Niet van toepassing wanneer
1. de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van onderzoek, behandeling of van toezicht het verblijf in een individuele kamer vereisen
2. de noodwendigheden van de dienst of het niet beschikken over onbezette bedden in tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers, het verblijf in een individuele kamer vereisen
3. de opname geschiedt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, buiten wil van de patiënt

Andere leveringen

Met andere leveringen worden bedoeld: bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, gipsmateriaal, … Met uitzondering van bepaalde gipsvormen zijn de kosten van deze producten ten laste van het ziekenfonds.

Diverse kosten

De diverse kosten zijn de kosten voor diensten en leveringen waarvan u gebruik gemaakt hebt tijdens uw verblijf zoals telefoonkosten, maaltijden, toiletartikelen, kosten voor het funerarium,... Hiervoor is geen terugbetaling door het ziekenfonds voorzien.

Een lijst bijkomend gevraagde diensten en producten ter inzage in de opnamedienst.

Zonder ziekenfonds

Als u niet bent aangesloten bij een ziekenfonds, of u bent niet in regel met uw ziekenfonds, of uw ziekenfonds komt niet tussen voor de ingreep (esthetische ingrepen) dan is de factuur volledig ten uwen laste. U betaalt alle kosten (ligdagprijs, medicatie, honoraria,..) volledig zelf.

Nederlandse patiënten

Veel Nederlandse patiënten bieden zich aan voor opname en behandeling in AZ Alma. De financiële aspecten van de verzorging in België verschillen van die in Nederland.

Informeer u voor de opname bij uw zorgverzekeraar of ziekenfonds die vaak een toestemming moet verlenen voor opname in het buitenland.

Uw zorgverzekeraar bezorgt u bij een geplande opname:

  • Ofwel een garantieverklaring waarin staat dat hij de kosten vergoedt. Daarnaast ontvangt u een factuur voor persoonlijke kosten (telefoon, kamersupplement,…)
  • Ofwel een formulier E112, en dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor de Belgische verzekerden. U ontvangt dan zelf een factuur voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde honoraria en persoonlijke kosten.

Bij een dringende of niet geplande opname dringen wij erop aan dat u:

  • Steeds direct contact opneemt met de Alarmcentrale van uw zorgverzekeraar. (Het telefoonnummer vindt u meestal op de achterzijde van uw verzekeringsbadge). Deze dienst regelt meestal de administratieve formaliteiten met onze ziekenhuisadministratie
  • Als u beschikt over een Europese Ziekteverzekeringskaart vragen wij u dit document steeds te overhandigen in de dienst inschrijvingen of opname. Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor de Belgische verzekerden. U ontvangt dan zelf een factuur voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde honoraria en persoonlijke kosten.

Ziekenvervoer

Wanneer u voor een gespecialiseerd vervoer of behandeling naar een ander ziekenhuis overgebracht wordt dan zijn de kosten van het transport ten laste van het ziekenhuis, op voorwaarde dat er geen sprake is van een overnachting in het ziekenhuis waar het onderzoek of de behandeling plaats vond.

Moet u in het andere ziekenhuis overnachten of wordt u vanuit het andere ziekenhuis naar huis gestuurd, dan zijn de transportkosten voor uw rekening. Het bedrag dat u uiteindelijk zelf moet betalen hangt af van de tussenkomst van uw ziekenfonds.

Wanneer bij ontslag uit het ziekenhuis een ziekenvervoerder in uw opdracht gecontacteerd wordt, houden onze medewerkers in de mate van het mogelijke, rekening met de geldende afspraken binnen uw ziekenfonds. Als gevolg van uw gezondheidstoestand kan het echter noodzakelijk zijn dat wij beroep doen op een andere, meer gespecialiseerde dienstverlening. De kosten hiervan vallen ten uwe laste.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) heeft per ziekenfonds een overzicht gemaakt van het niet-dringend ziekenvervoer dat wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden en voor welk bedrag. Op die manier kunt u op voorhand een inschatting maken van hoeveel het ziekenvervoer u gaat kosten.

laatste wijziging 18/09/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017